Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. De goederen blijven eigendom van AMNABA bv.

2. Door het enkele feit van de bestelling, de aanvaarding van de goederen of het contracteren zelf erkent de koper/huurder kennis te hebben genomen van onderhavige factuur/verhuur/contractvoorwaarden en ermee in te stemmen.
De verkoper/verhuurder verwerpt uitdrukkelijk alle tegenstrijdige factuur/verhuur/contractvoorwaarden van zijn medecontractanten, behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst tussen partijen gesloten.

3. Afhalen en leveren:
3.1 De bestelde goederen dienen te worden afgehaald op de maatschappelijke zetel, gelegen te Beerveldestraat 133, 9160 Lokeren.
3.2 De huurprijs wordt per stuk en per weekend/midweek bepaald. Bestelde en niet-afgehaalde goederen zullen worden aangerekend. Hiervoor wordt een schadevergoeding aangerekend van 50% van de totale waarde van het geannuleerde contract. Uiterste wijziging van de bestelling is 5 dagen voor leverings-/afhaaldatum. Gevraagde wijzigingen binnen de 5 dagen worden niet toegestaan.
Uiterste annuleringsdatum is 5 dagen voor leverings-/afhaaldatum. Bij annuleren na opgegeven periode kan er 50% van het totale bedrag aangerekend worden.
Bij elke bestelling die wordt geplaatst moet er een telefoonnummer worden doorgegeven van een contactpersoon die verantwoordelijk is voor de goederen tot deze teruggebracht worden op de maatschappelijke zetel of opgehaald worden door één van onze voertuigen.
3.3 Goederen mogen door de klant zelf afgehaald en teruggebracht worden met een aanhangwagen indien deze de mogelijkheid heeft om de goederen vast te binden, bescherming biedt tegen regen en andere weersinvloeden en zich in degelijke/propere staat bevindt. Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan kunnen wij uw bestelling alsnog weigeren en een boete aanrekenen van 50% van de huurwaarde met een minimum van €50,00 exclusief BTW.
3.4 Het halen en terugbrengen der goederen geschiedt op kosten en op eigen risico van de huurder en dit tijdens de openingsuren.
Bij zelf afhalen en terugbrengen van de gehuurde goederen dient het laden en het lossen te gebeuren door de klant zelf. Bij zware stukken kan er op aanvraag hulp bekomen worden. De gehuurde goederen mogen ten vroegste 2 dagen voor gebruik worden afgehaald en dienen ten laatste 2 dagen na gebruik terug te zijn bij de verhuurder.
De goederen die worden gebruikt op donderdag of vrijdag moeten de dag daarop teruggebracht worden. Te laat terugbrengen der goederen zal aangerekend worden aan de verhuurprijs per weekend.Indien de goederen te laat binnengebracht worden, zal de verhuurder het recht hebben de goederen terug te halen op kosten en risico van de huurder.
3.5 De goederen die ons terugkomen dienen zich in dezelfde staat te bevinden als bij afhaling/levering (zie art. 3.6), m.a.w. vermijd kauwgum, duimspijkers, krammen, nieten, kaarsvet, etensresten, verbranding door sigaretten, vuren, wafelijzer...enzovoort..
Ook dienen de goederen die geleverd zijn op locatie, terug te staan op de plaats waar de goederen gelost zijn. (zie art. 4). Hiervoor zien wij ons genoodzaakt een vergoeding aan te rekenen zoals vermeld in art. 4.
3.6 De klant erkent de in de verhuring begrepen goederen in goede staat te ontvangen. De goederen zijn gekuist, net, zonder vuil of beschadigingen en onmiddellijk bruikbaar. Alle opmerkingen aangaande de staat van de goederen dienen onmiddellijk bij de in ontvangst name of binnen de 24 uur/voor gebruik geformuleerd en schriftelijk vastgesteld te worden. Deze meldingen dienen ook na telefonisch contact, altijd schriftelijk te gebeuren naar info@guntrospartyrent.be.
Zodra de klant de goederen in ontvangst heeft genomen draagt deze laatste het risico voor verlies, diefstal, beschadiging, enzovoort... Tot het moment dat de verhuurder de geleverde goederen terug ophaalt. Meldingen van schade na uw evenement kunnen wij helaas niet meer aanvaarden.
3.7 De huurder dient het aantal van de goederen na te zien bij in ontvangst name. Het afzetten van de goederen geldt als akkoord met het daarop vermelde aantal. Ieder stuk dat ontbreekt of kapot is, zal aangerekend worden. De huurder dient de goederen te behandelen met goede zorgen. Dit wil zeggen, indien de goederen ongebruikt buiten staan, dat deze dienen samen gezet en afgedekt te worden met plastiek. Dit ter bescherming van vuil, weer en wind.
3.8 Wij leveren op de plaats die de klant verkiest doch bij afstanden groter dan 10 meter van de vrachtwagen tot locatie kan er een meerprijs van €45,00/u per persoon worden aangerekend. Ook de stilstand van onze voertuigen zal worden aangerekend aan een forfaitair bedrag van €65,00/u.
3.9 Levering geschiedt steeds op risico van de koper/huurder en, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, en op een goed en gemakkelijk bereikbare plaats. Wanneer de verkoper/verhuurder of zijn aangestelde materialen aflevert op verzoek van de koper/huurder op moeilijk bereikbare plaatsen, private eigendommen of op openbare plaatsen dan zal de verkoper/verhuurder nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele beschadiging van voetpaden, tuinen, rioleringen, sceptische putten, enzovoort..
De koper/huurder draagt den deze de volledige verantwoordelijkheid zonder verhaalsrecht op de verkoper/verhuurder. AMNABA nv. is niet verantwoordelijk als de gehuurde goederen niet op de gewenste locatie kunnen geplaatst worden door onvoorziene omstandigheden: doorgang geblokkeerd, afmetingen doorgang te klein en dergelijke onvoorzienbare factoren. De klant is in deze gevallen verantwoordelijk en kan geen schadevergoeding verhalen op AMNABA nv.

4.  Laden en lossen:
4.1 Bij laden en lossen is er een glad verharde ondergrond vereist, beton/asfalt/ geen kiezel of gras. Indien de los- en laadplaats niet voldoet aan deze vereisten dient er een heftruck te worden voorzien bij het laden en lossen. De stilstand van onze voertuigen bovenop de gewone laad-en lostijden: €65,00 exclusief btw per uur. Ook de werkuren van onze medewerkers zullen worden aangerekend aan €45,00/u per persoon.
4.2 Alle materialen worden op gelijkvloers geleverd. Leveringen via lift of trappen, worden enkel uitgevoerd na aanvraag op voorhand. Hiervoor zal ook een vergoeding worden aangerekend aan de hand van het aantal trappen/verdiepen, situatie ter plaatse en het aantal goederen. Zonder aanvraag op voorhand, kunnen wij de bestelling alsnog weigeren op locatie en een boete aanrekenen van 50% van de totale huurwaarde met een minimum van €50 exclusief btw.
4.3 Alle gehuurde goederen die geleverd worden op locatie, dienen bij na afloop van het evenement terug op de locatie te staan waar onze medewerkers hebben deze hebben gelost. De gehuurde goederen dienen zich in dezelfde staat en hoeveelheid te bevinden zoals ze uit onze voertuigen komen. Stapelstoelen op exacte hoeveelheden. Klapstoelen en plooitafels op een correcte manier met de exacte hoeveelheden in de karren/boxen. Goederen die op palet liggen op de juiste hoeveelheid met de bijhorende spanriem. Indien er wordt vastgesteld op locatie dat de goederen niet op de locatie staan zoals bij levering, kunnen wij de ophaling weigeren en blijft de huurprijs verder lopen. Indien wij deze wel kunnen laden, maar moeten wij alles her-stapelen in ons magazijn. Zijn wij genoodzaakt extra werkuren aan te rekenen. Hiervan zullen wij u ook telefonisch of schriftelijk via e-mail op de hoogte brengen.
4.4 Leveringstermijnen worden steeds als richtinggevend en bij benadering opgegeven zodat de verkoper/verhuurder ten deze geen resultaatsverbintenis op zich neemt. De leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk nageleefd, doch kunnen niet worden gegarandeerd. Te late levering kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling noch tot schadevergoeding.
4.5 Leveringen gebeuren van maandag tot vrijdag vanaf 22u tot 7u, zondagen en feestdagen zijn mogelijk op aanvraag met een meerprijs op de normale transportkost.
Bij deze tijdsbepaling wordt rekening gehouden dat onze chauffeur de locatie moet kunnen verlaten voor 22u. Voor laden en/of lossen rekenen wij een 30-tal minuten.

5. Schade en verlies:
5.1 Bij verlies, diefstal of schade wordt een vergoeding aangerekend per stuk, naar de aankoopwaarde van het verloren goed. Prijslijst ter inzage op de maatschappelijke zetel.
5.2 Bij schade aan een springkasteel, volksspelen, sanitaire wagens, koelwagens, tapinstallaties, spoelbakken, frigo's, diepvries en overige... zal de prijs worden bepaald naargelang de schade. Herstellingen kunnen enkel uitgevoerd worden door onze firma erkende herstellers en/of constructeurs.
5.3 Bij sleutelverlies van een koelwagen, toiletwagen of tapwagen, zal er een forfaitaire vergoeding gevraagd worden van €25,00/exclusief btw.
5.4 Na controle en reiniging van de bestelling zullen de mogelijke tekorten en breuken worden medegedeeld via e-mail. De meldingsperiode kan variëren van 1 tot 30 kalenderdagen na uw evenement. Zonder tegenbericht zullen deze gefactureerd worden 14 dagen na melding.
5.5 Alle aanhangwagens met uitzondering van onze enkele chemische toiletten op aanhangwagen, mogen enkel door voertuigen eigen aan het bedrijf vervoerd worden.
Door het simpele feit van offertebevestiging of contractaanvraag verklaart de huurder zich akkoord met deze bovenstaande voorwaarden.

6. Betalingsvoorwaarden bij levering:
Voorschotten dienen betaald te worden 5 dagen voor de levering.
De eindfactuur dient betaald te worden binnen de 30 werkdagen na ontvangst via e-mail. De eindfacturen zijn contact betaalbaar op de maatschappelijke zetel of via bankoverschrijving op een van onze rekeningen binnen deze termijn van 30 werkdagen.

7. Betalingsvoorwaarden bij afhalen:
De eindfactuur is contact betaalbaar bij afhaling op de maatschappelijke zetel.
Indien u via een bankoverschrijving wenst te betalen dient de eindfactuur betaald te worden binnen de 30 werkdagen na ontvangst via e-mail.

8. Alle klachten in verband met de factuur moeten binnen de 5 werkdagen na ontvangst, indien telefonisch ook schriftelijk gemeld worden per e-mail naar info@guntrospartyrent.be.

9. Indien klachten en geschillen, naargelang de waarde van de eis, intern niet kunnen worden opgelost. Worden deze door AMNABA BV doorgestuurd naar de raadsheer van de vennootschap.

10. Sinds 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywetgeving. Wij vinden uw privacy cruciaal en willen u dan ook informeren wat wij met uw persoonsgegevens al of niet doen en bij wie u terecht kan voor meer informatie. Wij verwijzen u hiervoor dan ook graag naar onze geldende privacy policy, die u terug kan vinden op onze website.